Informationsmaterial och metodstöd

Under det senaste året har vi producerat flera olika trycksaker som rör våld i nära relationer, hedersbrott, prostitution och våld mot äldre och funktionshindrade. 

Nu i november färdigställer vi en metodhandbok som ska användas när personer i samband med utlandsvistelse riskerar att utsättas för hot och våld. I arbetet med metodhandboken har representanter från länsstyrelsen, polisen, socialtjänsten, skolan och IKKR Arosdöttrarna Tjej- och Kvinnojour deltagit.
   Andra exempel på trycksaker är foldrar om insatsveckor mot prostitution i Västmanland samt våld mot äldre och funktionshindrade.